Bezemactie Flevoland

Bezemactie Flevoland


 

Waterschap Zuiderzeeland wil graag samen met betrokken partijen en de Flevolandse agrariërs werken aan schoner oppervlaktewater door emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen/voorkomen. Door middel van de ‘Bezemactie Flevoland’ bieden wij u de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te laten voeren.

De ‘Bezemactie Flevoland’ is specifiek bedoeld voor alle agrariërs in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Met deze actie kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. Er is plek voor 500 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden. Als u zich aanmeldt na het maximale deelnemersaantal, dan komt u op een reservelijst te staan. Te zijner tijd hoort u of u alsnog kunt deelnemen aan deze actie. Update! De periode om aan te melden is inmiddels verstreken.

Het project ‘Bezem door de middelenkast Flevoland 2021’ wordt gefinancierd door Waterschap Zuiderzeeland. De ‘bezemactie’ wordt mede gefinancierd door Provincie Flevoland, Vitens en de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, in deze verenigd via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen (STORL). Onmisbaar bij deze ‘bezemactie’ is de inzet van adviseurs van de gewasbeschermingsmiddelenhandel, die de aangemelde bedrijven bezoeken om de middelenkast door te lopen.

Voor wie bedoeld?

De ‘Bezemactie Flevoland’ is bedoeld voor alle agrarische sectoren in alle gemeenten van het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Ook gestopte bedrijven en hobbyboeren kunnen deelnemen aan deze actie. Er is plek voor maximaal 500 deelnemers.

Wanneer aanmelden?

Vanaf 19 juli 2021 tot en met 24 oktober 2021 kunt u zich aanmelden voor de ‘Bezemactie Flevoland. Aanmelden kan dus inmiddels niet meer.

Hoe werkt het?
  • Binnen een maand na aanmelding neemt een adviseur telefonisch contact met u op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur, dan zal hij/zij u opbellen.
  • De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers van de gewasbeschermingsmiddelen in uw kast voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Tijdens het bedrijfsbezoek zal de adviseur stickers met het logo  ‘Bezem door de middelenkast’ op de af te voeren middelen plakken. Zodoende is voor de chauffeur van de afvalinzamelaar duidelijk welke middelen afgevoerd moeten worden en welke niet. Na afloop van het bedrijfsbezoek ontvangt u een zogenoemde ‘bezembon’ van de adviseur. Op deze bon staat de totaal af te voeren hoeveelheid middelen en de bon is uw deelnamebewijs aan de ‘bezemactie’.
    Let op! Biociden, meststoffen, etc. vallen niet onder de ‘bezemactie’, alleen verouderde of niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Lege verpakkingen en buitenlandse middelen vallen hier ook niet onder.
  • Binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek worden de restanten van gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Bij deze ‘bezemactie’ is dat REMONDIS. Zij zullen contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.
Meer informatie
Voor meer informatie: bel naar 0345 470 761  of mail naar bezemflevoland@clm.nl

 


Dit project is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water (ABW), dat de Flevolandse uitwerking is van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen het ABW werken LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland samen aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit voor een duurzame landbouw in Flevoland.