Bezemactie Friesland

Bezemactie Friesland


Logo Schoon Erf Schoon Water Friesland

De aanmelding voor bezemactie Friesland is inmiddels gesloten.

De restanten aan gewasbeschermingsmiddelen worden de komende maanden bij de deelnemers opgehaald.
Voor vragen over deze actie, neem contact op met Margot Veenenbos: mveenenbos@clm.nl, 0345 470 761.

De Bezemactie wordt gefinancierd door de provincie Fryslân, mede gefinancierd door de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in deze verenigd via de STORL (Stichting Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen) en ondersteund door het Wetterskip Fryslân. CLM en LTO-Noord voeren de Bezemactie uit, in samenwerking met de lokale leveranciers/distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.

Provincie Fryslân wil de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater graag aanpakken. Door middel van de Bezemactie bieden wij u de gelegenheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen verantwoord af te voeren.

 

Voor wie?

Deze  Bezemactie was bedoeld voor akkerbouwers, bollentelers en loonwerkers uit Friesland. Er was plek voor 150 deelnemers, 144 mensen hebben zich aangemeld.

Waarom meedoen?
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij het huidige ondernemerschap. Landbouw- en tuinbouwbedrijven investeren in driftreducerende spuittechnieken, niet-chemische bestrijdingsmethoden, waterzuiveringsinstallaties, maatregelen om erfemissie aan te pakken en verbetering van de bodemstructuur. Ondernemers gaan bewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen worden nog steeds (normoverschrijdende) middelen aangetroffen in het oppervlaktewater en het grondwater. Hierdoor is het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het produceren van schoon drinkwater een (behoorlijke) uitdaging. Door wet- en regelgeving, voorlichting, advisering en het uitvoeren van projecten, werken partijen samen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dit geldt niet alleen voor agrariërs, glastuinders en loonwerkers, maar ook voor andere professionele gebruikers én particulieren.
Hoe werkt het, in het algemeen?

1) U meldt zich liefst online aan voor de bezemactie.

2) Binnen een maand na aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur telefonisch contact op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u aangegeven heeft voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/adviseur dan zal dit (meestal) de partij zijn die u belt.

3) De adviseur komt op bezoek. U krijgt handschoenen en leest de toelatingsnummers  van de middelen uit uw kast voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop en ziet of het middel wel of niet meer is toegelaten. Middelen waar u vanaf wil, zet u apart in de middelenkast en daarbij legt u de Bezembon (die u krijgt van de adviseur). Op de Bezembon staat de totaal af te voeren hoeveelheid en de bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie.

4) Binnen twee maanden na het bezoek worden de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. De afvalinzamelaar zal contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Geen boetes
Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door toezichthouders/handhavers elkaar kruisen, stemmen wij dit af met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdienst. Agrariërs, glastuinders en loonwerkers die meedoen aan de bezemactie en (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf hebben staan om af te laten voeren, worden niet beboet.