Bezemactie Noord-Brabant (regio zuid-oost)

Op dit moment, (voorjaar 2020) lopen de voorbereidingen om ook de overige Brabantse agrariërs de kans te geven restanten in te leveren. Hiervoor benaderen wij gemeenten en maken afspraken over de openstelling van de milieustraten.

Voor onderstaande actie is de aanmeldtermijn ondertussen verstreken (16 maart). De milieustraten zijn nog tot eind april open voor de restanten van agrariërs.


Bezemactie Noord-Brabant (regio zuid-oost)

(klik voor vergroting)

Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de kast staan waarvan de toelating (ruim) is vervallen? Neem dan komende winter deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast Brabant’. Zo maakt u gebruik van de mogelijkheid om (restanten van) niet-toegelaten en/of verouderde middelen (waarvan u de werking niet meer vertrouwt) in te leveren en verantwoord te laten afvoeren.

Van januari t/m 31 maart 2020 vindt ‘Bezem door de middelenkast Brabant’ plaats. De ‘bezemactie’ is eenvoudig en kosteloos. Deze actie wordt in opdracht van de Schoon Water partners, te weten provincie Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en Cumela, uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de distributeurs (leveranciers) van gewasbeschermingsmiddelen, actief in Noord-Brabant.

 

Voor wie?

De ‘bezemactie’ is bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt in principe altijd meedoen! De actie gaat van start in 27 gemeenten in Zuid-Oost-Brabant (zie kaartje rechts op de pagina, klik voor vergroting) die het mogelijk hebben gemaakt gewasbeschermingsmiddelen bij de milieustraat in te leveren. Uw gemeente hoort daar bij. Mogelijk haken op een later moment ook andere Brabantse gemeenten aan.

Waarom meedoen?

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij het huidige ondernemerschap. Landbouw- en tuinbouwbedrijven investeren in driftreducerende spuittechnieken, niet-chemische bestrijdingsmethoden, waterzuiveringsinstallaties, maatregelen om erfemissie aan te pakken en verbetering van de bodemstructuur. Ondernemers gaan bewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt.

Ondanks alle inspanningen worden nog steeds (normoverschrijdende) middelen aangetroffen in het oppervlaktewater en het grondwater. Hierdoor is het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en het produceren van schoon drinkwater een (behoorlijke) uitdaging. Door wet- en regelgeving, voorlichting, advisering en het uitvoeren van projecten, werken partijen samen aan het verder verbeteren van de waterkwaliteit. Dit geldt niet alleen voor agrariërs, glastuinders en loonwerkers, maar ook voor andere professionele gebruikers én particulieren.

Hoe werkt het?

Binnen een maand na uw aanmelding neemt een adviseur van gewasbeschermingsmiddelen contact met u op om een bedrijfsbezoek in te plannen. U kunt bij aanmelding aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde organisatie, zoals uw vertrouwde adviseur. Tijdens het bedrijfsbezoek bekijkt u samen met de adviseur de inhoud van uw middelenkast. Met behulp van de digitale CLM-bezemtool kan de adviseur, op basis van de toelatingsnummers die u voorleest, snel zien of de middelen zijn toegelaten of niet. De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, zet u apart in de middelenkast.

U ontvangt van de adviseur een zogenoemde ‘bezembon’, waarop het aantal kilogrammen af te voeren middelen staat vermeld. Dit is tevens uw deelnamebewijs. U kunt vervolgens de middelen kosteloos inleveren bij de gemeentelijke milieustraat.

Geen boetes

Om te voorkomen dat de ‘bezemactie’ en controles door toezichthouders/handhavers elkaar kruisen, stemmen wij dit af met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Omgevingsdienst. Agrariërs, glastuinders en loonwerkers die meedoen aan de ‘bezemactie’ en (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op hun bedrijf hebben staan om af te laten voeren, worden niet beboet.

 

Schoon Water voor Brabant
De provincie Noord-Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en RIWA Maas zijn de initiatiefnemers van het project Schoon Water voor Brabant. Grond- en oppervlaktewater vormen de bron voor ons drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee; bewoners, bedrijven, landbouw en gemeenten. Deze bezemactie vormt onderdeel van ‘Schoon Water voor Brabant’.

 

Hoe aanmelden?
Helaas is de termijn om aan te melden inmiddels verstreken (16 maart jl.).

 

Meer informatie
Uw bedrijfsgegevens zijn nodig voor CLM, de adviseur en de afvalinzamelaar. Anoniem betekent dat deze gegevens niet worden gedeeld met het waterschap, de NVWA, of andere organisaties. Heeft u nog vragen of twijfelt u over deelname? Bel naar de ‘bezemfoon’ op 0345 – 470 770.