Bezemactie HDSR

Bezemactie HDSR

Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan die niet meer nodig zijn, waarvan de toelating is vervallen of waarvan u niet zeker weet of ze nog mag gebruiken? Een adviseur in gewasbeschermingsmiddelen controleert samen met u uw kast en u kunt (resten van) niet-toegelaten of verouderde middelen kosteloos inleveren. Van 1 december 2018 t/m 30 maart 2019 vindt ‘Bezem door de middelenkast HDSR’ plaats. De actie is eenvoudig, kosteloos en anoniem. 

Voor wie bedoeld?Waarom?Hoe werkt het?Geen boetes

De bezemactie is bedoeld voor àlle agrarische bedrijven in het werkgebied van HDSR. Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt altijd meedoen!

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij goed en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. De agrarische sector heeft geïnvesteerd in verbeterde spuittechnieken en andere bestrijdingsmethoden. We gaan doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen die de landbouw heeft geleverd, treffen we nog steeds middelen aan in grond –en oppervlaktewater. Dit geeft onder meer problemen met de drinkwatervoorziening en het realiseren van de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Via het uitvoeren van acties zoals deze, die gericht zijn op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, proberen we de waterkwaliteit te verbeteren.

Tijdens het bezoek kijkt u samen met de adviseur de middelenkast door. Met de CLM-bezemtool kan de adviseur op basis van het registratienummer snel zien of een middel is toegelaten of niet. De verouderde middelen kunt u samen met een bezembon, die u krijgt van de adviseur, apart zetten in uw middelenkast. Binnen 3 maanden na het bezoek van de adviseur komt een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf om de middelen kosteloos op te halen.

Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavende instanties elkaar kruisen, stemmen we dit af met NVWA, waterschap en Omgevingsdienst We stellen deze instanties op de hoogte van de bezemactie.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel de Bezemfoon op 0345 470 723.

Met vriendelijke groet,

Niels Lenting, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Adviseur waterkwaliteit en agrarisch waterbeheer
Sara Boeke, CLM, projectleider Bezemactie HDSR